ISO 50001-norm

ISO 50001De officiële benaming is NEN-EN-ISO 50001:2011. Deze internationale norm richt zich specifiek op het terugdringen van het energieverbruik van een organisatie. Dit op basis van een gedetailleerd inzicht in het energieverbruik en het gebruik ervan.

De norm specificeert eisen voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een energiemanagementsysteem. Zo’n systeem helpt de organisatie een systematische benadering te volgen voor continue verbetering van de energieprestaties, met inbegrip van energie-efficiency, energiegebruik en -verbruik. Deze internationale norm is van toepassing op alle variabelen die invloed hebben op de energieprestaties en die door de organisatie kunnen worden gemonitord en beïnvloed.

Gericht op terugdringen energieverbruik

ISO 50001 is het instrument om bedrijven te ondersteunen bij hun energiebeheer en bij het besparen van energie en kosten. De norm biedt richtlijnen voor allerlei organisaties van klein tot groot die op een systematische wijze hun energieprestaties willen verbeteren.

Continu verbeteren energieprestaties

De basis voor het energiemanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 50001 stelt, naast deze uitvoeringscyclus ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • Het gericht zijn op de continue verbetering van de energieprestaties.
  • Te zorgen dat alle informatie en middelen aanwezig zijn om de doelstellingen te realiseren.
  • Het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.
Verschillen met milieumanagement

De ISO 50001-norm is wat betreft opzet vergelijkbaar met de ISO 14001-norm voor milieumanagementsystemen. Dit maakt het mogelijk om het energiemanagementsysteem te integreren in het milieumanagementsysteem. Voor organisaties die al veel aandacht aan het energieverbruik geven zal het integreren van energiemanagement in een milieumanagementsysteem een beperkte inspanning zijn.

Ten opzichte van de ISO 14001-norm worden zwaardere eisen gesteld aan de diepgang van de monitoring van het gebruik, de identificatie van mogelijke verbeteringen en doelstellingen om deze te realiseren. Daar waar energie een van de milieuaspecten is in de ISO 14001-norm is het in de ISO 50001 het centrale onderwerp. Een verdieping dus.

Een duidelijk verschil met de ISO 14001-norm is dat de ISO 50001 zich alleen richt op het eigen energieverbruik van de organisatie en niet op het verbruik van energie in de keten.