Arbo- & veiligheidsmanagement

arbo- en veiligheidsmanagementArbo en Veiligheid op de werkvloer. Een arbo- en veiligheidsmanagement systeem helpt om op planmatige wijze de doelstellingen op arbo-gebied te realiseren.

Een sterk ontwikkeld veiligheidsbewustzijn voorkomt ongevallen, calamiteiten en ziekteverzuim. Daarom moet de werkgever de gezondheid en veiligheid van werknemers op de werkplek  beschermen, in overeenstemming met de Arbeidsomstandighedenwet. De wet schrijft voor dat een werkgever dient te zorgen voor veilige, gezonde en prettige arbeidsomstandigheden in het bedrijf.

Redenen voor arbomanagement

Een arbo- en veiligheidsmanagement systeem is nodig voor:

  • gezondheidsbevordering
  • bevorderen duurzame inzetbaarheid
  • tegengaan gezondheidsrisico’s en beperkingen
  • voorkomen bedrijfsongevallen
  • terugdringen van verzuim
  • terugdringen arbeidsongeschiktheid

Risico’s rondom kritische bedrijfsprocessen worden in het belang van veiligheidsmanagement in kaart gebracht. Alsmede het geheel aan maatregelen dat getroffen wordt om de risico’s te vermijden en eventuele gevolgen te beperken. Bovendien biedt daarbij een veiligheidsmanagementsysteem – zoals het ISO 45001 – structuur. Bepaalt richting, helpt bij de vertaling van maatregelen naar de praktijk en zet het melden en analyseren van incidenten centraal.

“We werken veilig of we werken niet,
is het motto in de sector”

Naast veiligheid zijn ook gezondheid en welzijn van medewerkers belangrijke aspecten die bijdragen aan een betere werkomgeving. Een arbomanagementsysteem biedt aanknopingspunten voor de evaluatie, beoordeling en continue verbetering van deze aspecten en bevordert niet alleen de veiligheid van arbeid, maar ook de kwaliteit daarvan.

Meer weten

Meer weten over arbomanagement (opzet, organisatie, kosten)? Gebruik dan het aanvraagformulier of neem contact op met Frank Winter: E frank.winter@sparx.nl of M 06 811 922 95.