ISO 14001 nieuwe stijl

High Level Structure (HLS)

ISO 14001 nieuwe stijl betekent: op strategisch niveau ‘de goede dingen doen’. Op operationeel niveau ‘de dingen goed doen’.

Alle ISO-normen voor maISO 14001 nieuwe stijlnagementsystemen krijgen een nieuwe structuur met 10 vaste hoofdstukken en paragrafen. Verder worden de gebruikte formuleringen en definities in de  ISO 14001:2015 afgestemd met die van bijvoorbeeld ISO 9001:2015 (kwaliteitsmanagement) en ISO 45001:2015 (arbomanagement). Hierdoor wordt het voor organisaties gemakkelijk om managementsystemen te integreren.

Context van de organisatie

Dit is een nieuw hoofdstuk, waarin staat dat organisaties interne en externe factoren moeten inventariseren die invloed kunnen hebben op het beoogde resultaat van het milieumanagementsysteem en haar milieuprestaties. Ook moet een organisatie haar relevante belanghebbenden bepalen en inzicht hebben in hun verwachtingen en behoeften (waar mogelijk nalevings verplichtingen). Dit sluit enerzijds aan op en gaat anderzijds verder dan het bepalen van bevoegd gezag (gemeente, provincie) als belanghebbende.

Strategisch niveau ‘de goede dingen doen’

Risicobenadering

Deze nieuwe paragraaf geeft aan dat organisaties naast milieuaspecten en wet- en regelgeving ook hun risico’s die samenhangen met  kansen en bedreigingen op gebied van milieu moeten inventariseren. Vervolgens moeten acties bepaald worden om ongewenste effecten als gevolg van deze risico’s te voorkomen of te verminderen. Deze benadering komt in de plaats van de term en eisen van “preventieve maatregelen”.

Leiderschap en governance

De bestaande rol van “directievertegenwoordiger” komt te vervallen. In plaats hiervan krijgt het (top)management meer verantwoordelijkheden om diens taken (o.a. zekerstellen dat het milieubeleid  en de -doelen aansluiten bij de strategische doelen, dat er middelen beschikbaar zijn en interne communicatie) in te vullen.

Operationeel niveau ‘de dingen goed doen’ 

Life cycle perspective bij milieuaspecten inventarisatie

Bij de inventarisatie van de milieuaspecten moet explicieter gekeken worden naar de milieuaspecten in het ontwerp, de productie, de inkoop, levering, de gebruiksfase en de end-of-life fase van geleverde producten of diensten meenemen. In het artikel Circulair Ondernemen (CE) leest u meer dit onderwerp.

Interne en externe communicatie

Dit is uitgebreider dan in de huidige norm. Organisaties moeten  vastleggen wat, wanneer, hoe en met wie wordt gecommuniceerd over diverse milieu-onderwerpen en dat die informatie betrouwbaar is.

Prestatie-indicatoren

Gebruik prestatie-indicatoren (KPI’s) bij het meten en monitoren van de milieuprestatie van organisaties.

Documenten en registraties

(en het beheer daarvan) wordt vervangen door “gedocumenteerde informatie”. Dit kan zowel fysiek als digitale media zijn.

Meer informatie

Lees ook de acht kwaliteitsmanagementprincipes.
Heeft u vragen neem dan gerust contact op.